Klientske centrum

Všetky služby bankového registra vybavíte aj osobne v Klientskom centre. Naši operátori vám ochotne vysvetlia všetko potrebné a dôležité. 

V Klientskom centre spoločnosti CRIF vyriešime vaše požiadavky týkajúce sa Spoločného registra bankových informácií na počkanie.Naši operátori vám ochotne pomôžu a poradia so všetkými nejasnosťami súvisiacimi so získaním výpisu z registra. V Klientskom centre sú záujemcom poskytnuté informácie podľa požiadaviek Zákona o ochrane osobných údajov, Zákona o bankách, Zákona o spotrebiteľských úveroch a Zákona o úveroch na bývanie. Klientske centrum tiež slúži ako miesto pre podávanie žiadostí klientov o informácie o údajoch spracovávaných SBCB. Klienti tu tiež môžu podávať reklamácie v súvislosti s preverením správnosti informácií spracovávaných SBCB. 

Služby klientskeho centra

Výpis zo Spoločného registra bankových informácií

Vyplnenú žiadosť o výpis je potrebné doručiť na našu adresu. Ak sa dostavíte osobne, je nutné preukázať sa dokladom totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).

Doba doručenia a cena je uvedená v cenníku.

Oprava nepresných alebo neaktuálnych údajov v Spoločnom registri bankových informácií

Vyplnenú žiadosť o opravu je potrebné doručiť na našu adresu. Ak sa dostavíte osobne, je nutné preukázať sa dokladom totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).

Po obdržaní žiadosti klientske centrum ihneď vyrozumie banku, ktorá do registra tieto údaje poskytla. Do 30 dní od prevzatia žiadosti zašle klientovi správu o výsledku šetrenia. Pokiaľ tak vo vyššie uvedenom termíne neurobí, má sa za to, že žiadosť bola kladne vybavená.

Kto môže požadovať služby klientskeho centra?

Služby Klientskeho centra môže požadovať klient, ktorý je plnoletý a spôsobilý k právnym úkonom. Totožnosť je potrebné preukázať platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Zahraničná fyzická osoba sa preukazuje cestovným pasom alebo dokladom o povolení k pobytu.

Klient sa môže pri podaní žiadosti o výpis nechať zastupovať na základe plnej moci. Zástupca predloží pracovníkom vyplnenú žiadosť o výpis, platnú plnú moc s úradne overeným podpisom a osobný doklad – platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.