Slovak Banking Credit Bureau

Časté otázky

Časté otázky

Kto založil a prevádzkuje bankový register?
Zakladateľom a prevádzkovateľom bankového registra je Slovak Banking Credit Bureau, spoločnosť založená tromi najväčšími bankami v SR.
Prevádzku zabezpečuje spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau a spracovaním dát je poverená jej materská firma renomovaná talianska spoločnosť CRIF (www.crif.com) – jeden z najväčších a najvýznamnejších prevádzkovateľov úverových registrov na svete.
Používateľmi bankového registra sú, v zmysle platnej novely Zákona o bankách, banky a pobočky zahraničných bánk pôsobiace na Slovensku. Aktuálne má 19 aktívnych členov, ktorými sú všetky významne retailové banky v SR. Bankový register funguje na zmluvnom základe a každý používateľ musí splniť podmienky stanovené v platnej zmluve s prevádzkovateľom úverového registra.

Aký je hlavný prínos z existencie úverových registrov pre banky?

V modernej bankovej ére je bežnou až samozrejmou praxou, že banka – využíva detailné informácie o žiadateľovi o úver a dôsledne si preverí – jeho aktuálnu finančnú bonitu a rovnako aj jeho finančnú históriu. Pre efektívnosť týchto procesov sú kľúčovými práve dáta z úverových registrov, nakoľko sa jedná o pravidelne aktualizované databázy, ktoré obsahujú oveľa hodnotnejšie informácie a sú výrazne komplexnejším nástrojom ako rôzne negatívne registre, pretože sa nekoncentrujú len na informácie o neplatičoch a omeškaných platbách. Sú v nich dostupné informácie aj o klientoch, ktorí splácajú svoje pôžičky riadne a včas. Títo dôveryhodní zákazníci potom majú väčšiu šancu na získanie finančného produktu za výhodnejších podmienok ako tí, čo nesplácajú. A rovnako aj ako tí, o ktorých nie je možné získať údaje v úverových registroch. Preto je kľúčové, že v našich úverových registroch sa nachádzajú pozitívne a aj negatívne informácie o klientoch, pričom sa jedná o komplexné údaje z trhu primárne o poskytnutých úveroch a aktuálnych žiadostiach o úver, ktoré sú spracovávané na základe súhlasov klientov. Používatelia registrov tak získajú okamžitý benefit vo forme konkrétnych a aktuálnych údajov, ktoré prispievajú k efektivite rozhodovania a k znižovaniu rizika pre banky a nebankové spoločnosti. Dá sa teda povedať, že nedisponovanie týmito údajmi by reálne mohlo viesť k zhoršeniu podmienok na získanie úverov u väčšiny dlžníkov. A pre nich je prínosom aj akási „ochranná ruka“, ktorá riadi optimálnu úroveň zadlženosti a znižuje riziko ich preúverovania s následným závažnými problémami s plnením si svojich záväzkov končiacich exekúciami, či osobnými bankrotmi.

Ako sa dostanem do úverového registra? Je to na základe neuhradenej dlžoby?

Registre vo všeobecnosti obsahujú informácie o osobách, ktoré podpísali úverovú zmluvu s bankou alebo finančnou inštitúciou. Informácie z bankového úverového registra využívajú banky a jedná sa o informácie o fyzických osobách. V bankovom registri sa teda nachádza každá fyzická osoba, ktorá má s niektorou členskou bankou alebo stavebnou sporiteľňou uzatvorenú zmluvu k úverovému produktu, ako je spotrebiteľský úver, hypotekárny úver, úver na stavebné sporenie, kreditnú kartu, kontokorentný úver, bežný účet s povoleným debetom, pokiaľ svojej banke alebo stavebnej sporiteľni poskytla súhlas na spracovanie svojich údajov. V registroch ale nefigurujú len osoby vystupujúce v pozícii primárnych dlžníkov. Môže sa v nich ocitnúť aj osoba, ktorá o niektorý zo spomenutých produktov člena registra požiadala. Nakoľko sú v registroch evidovaní spolužiadatelia a ručitelia v rámci jednotlivých úverov, je to významný fakt pri komplexnom posudzovaní kredibility akejkoľvek osoby, z hľadiska jej schopnosti splácať záväzky riadne a včas aj v budúcnosti.

Aké typy dlhov a splátok sa evidujú? Sú to iba úvery a pôžičky? Figurujú tam aj rôzne typy odvodov, účty za telefón, elektrinu a pod.?

Register obsahuje výhradne údaje o uvedených úverových produktoch účastníckych bánk. Čiže register zahŕňa údaje o splátkových kontraktoch, kreditných kartách a nesplátkové operácie.

Ako si môžem overiť svoje záznamy v registri?

Údaje, ktoré sú spracovávané v registroch je možné preveriť priamo u prevádzkovateľa registrov. Údaje sú poskytnuté v podobe odpisu, tzv. úverovej správy a o túto je možné požiadať klientske centrum príslušného registra osobne či poštou. Zákon neumožňuje dáta z oboch registrov spájať či inak kombinovať do jednej úverovej správy pre obidva registre. Každá úverová správa je teda samostatná a obsahuje záväzky buď len z bankového, alebo iba z nebankového registra, nakoľko sú tieto registre oddelené.

Ako mám postupovať, ak zistím nezrovnalosť s dátami v úverovej správe?

Pokiaľ zistíte, že niektorá informácia v úverovej správe je nepresná či chybná, obráťte sa na klientske centrum bankového či nebankového úverového registra. To by malo v spolupráci s príslušnou bankovou či finančnou inštitúciou, ktorá je zdrojom nesprávnych dát, zaistiť nápravu. Dotknutá osoba má teda právo preveriť si u prevádzkovateľa systému, aké údaje sú o nej spracovávané. Získa ich vo forme odpisu – úverovej správy z príslušného registra a má právo požiadať o ich opravu svoju banku alebo finančnú inštitúciu, prípadne priamo prevádzkovateľa príslušného registra v prípade, že ich považuje za nesprávne, neaktuálne alebo spracovávané neoprávnene. V prípade, že sa nezrovnalosti preukážu, tak registre v spolupráci s danou bankou alebo príslušnou finančnou inštitúciou vykonajú nápravu v súlade s podmienkami vybavovania reklamácií a o jej výsledku osobu písomne upovedomia.

Koľko stojí úverová správa z bankového registra?

„Expres“ výpis z bankového registra je spoplatnený sumou 14,-€ + poštovné. Tento výpis je klientovi odoslaný do 5 pracovných dní odo dňa doručenia na korešpondenčnú adresu ako doporučená zásielka do vlastných rúk.

Žiadosť o poskytnutie kópie osobných údajov z bankového registra je spoplatnený sumou 4,-€ + poštovné. Tento výpis je klientovi odoslaný do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia na korešpondenčnú adresu ako doporučená zásielka do vlastných rúk.

Všetky uvedené výpisy môžu byť odoslané poštou, prípadne môžu byť odovzdané priamo v klientskom centre počas prevádzkových hodín na osobnú žiadosť klienta.

Koľko dní od neuhradenia splátky začnem figurovať ako dlžník v registri?

Údaje sú do registra reportované na mesačnej báze a sú platné ku koncu predchádzajúceho mesiaca. Je možné zistiť presnú dĺžku omeškania v rámci uplynulého mesiaca, čiže reálny počet dní, ktoré bol klient v omeškaní.

Ako dlho sa informácie archivujú?
V zmysle platnej legislatívy a sú dáta evidované a uchovávané v bankovom registri počas celej doby existencie kontraktu a 5 rokov od ich ukončenia.