Späť
 
  SRBI - otázky a odpovede
-

1.   Čo je úverový register?
Je štandardným nástrojom  vo všetkých krajinách s vyspelou ekonomikou. Jedná sa o veľmi dobre zabezpečenú databázu informácií o klientoch, ktorí čerpajú úver od finančnej inštitúcie, resp vystupujú v úverovom vzťahu ako  ručitelia.
O každej osobe vedenej v úverovom registri je zrejmé, či spláca svoje záväzky riadne a včas.

2.   Prečo register vznikol a aký bude jeho význam?
Straty bánk spôsobené poskytovaním úverov „zlým“ klientom (tzn. tým, ktorí úvery nesplácali) boli v posledných rokoch značné. Banky (a ostatné inštitúcie, ktoré požičiavajú peniaze) si už dlho uvedomovali,  že ak budú prístupné informácie o úverovej histórii jednotlivých klientov, bude ľahšie vyvarovať sa poskytnutiu finančných prostriedkov „zlým“ klientom a naopak podporiť obchody s  „dobrými“ klientmi . Vďaka registru dôjde ku skvalitneniu vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom, urýchli sa proces posudzovania žiadosti o úvery, bankám sa zníži prácnosť a náklady spojené so zaistením úveru. „Dobrí“ klienti  nebudú „doplácať“ na nedisciplinovaných klientov, ktorých chovanie môže v súčasnej dobe znižovať ochotu bánk poskytovať úvery. Znížená rizikovosť úverov znamená zvýšenie celkovej sumy kontraktov poskytnutých bankami (prípadne ďalšími finančnými inštitúciami). Dlhodobý efekt fungovania registra sa môže prejaviť dokonca v raste HDP. Naviac je nemysliteľné, aby slovenské bankovníctvo vstúpilo do európskej konkurencie bez bezpečnostného systému, ktorý je v ďalších krajinách eurozóny obvyklý. Úverový register tak zníži náklady bánk na poskytnutie úveru a tým ich aj zlacní pre klientov a zaistí rýchly prístup zákazníkov ku kvalitnejším službám. Ide o  nástroj, bez ktorého slovenský bankový a finančný sektor nedosiahne štandardy krajín euorozóny pri poskytovaní služieb klientom.

3.   Existuje niečo podobné v zahraničí?
Áno. Úverové registre fungujú v zahraničí desiatky rokov. Je to štandardný nástroj pri rozhodovaní o úveroch. Dokonca existuje výmena údajov i medzi jednotlivými krajinami. Nie je nadsadené, ak sa povie, že práve otvorená informačná politika a úverové registre sú motorom, ktorý krajiny priviedol k špičkovému štandardu zákazníckych služieb.

4.   Ktorí klienti sú vedení v registri?
V registri sú vedené fyzické osoby, ktoré v niektorej banke – účastníka registra – čerpajú alebo čerpali úver (tzn. aj kontokorent) alebo majú kreditnú kartu. V registri sú vedené tiež fyzické osoby, ktoré o úver  či vydanie kreditnej karty len žiadajú.

5.   Aké informácie o klientovi sú  v registri uložené?
V registri sú okrem základných identifikačných údajov tiež základné informácie o úverových vzťahoch s finančnými inštitúciami (účastníkmi Spoločného registra bankových informácií), t.zn.  počet existujúcich úverových zmlúv (vrátane kreditných kariet), výška jednotlivých splátok, história splácania týchto záväzkov  a informácie o zárukách záväzkov.
Informácie sú  v registri uchovávané po dobu trvania kontraktu a ďalších 5 rokov po jeho ukončení.

6.   Ako sa informácie o klientovi dostanú do registra?
Pretože banky sú priamo napojené na register, informácie sa uložia v okamžiku, keď banka zaeviduje žiadosť o úverový produkt podpísanú klientom do svojho systému. Zároveň sa tam informácie dostanú v okamžiku, keď klient podpíše úverovú zmluvu a banka poskytne peniaze.
 

7.   Má klient možnosť zabrániť vloženiu údajov o sebe do registra?
Klient môže zabrániť poskytnutiu údajov v určitom prípade tým, že nedá  súhlas so spracovaním údajov o svojej osobe (vystavuje sa však riziku, že banka mu nebude chcieť peniaze poskytnúť). Pripraví sa aj o jedinečnú možnosť zvýhodnenia pri žiadosti o úver v budúcnosti, pretože banka ho bude posudzovať ako neznámeho klienta a to nie je najlepšie.

8.   Prečo nie je klient v registri, keď má úver?
Pokiaľ klient zistí, že v registri nie sú o ňom k danému dátumu vedené žiadne záznamy, napriek tomu, že úver má, s najväčšou pravdepodobnosťou sa údaje, ktoré  uviedol na žiadosti o výpis nezhodujú s údajmi, ktoré boli bankou poskytnuté do registra. (Mohlo prísť napr. k zmene osôb. údajov – meno, adresa, ....)

9.   Aké sú výhody a prínos registra?
Ak je klient “dobrý“, ktorý svoje záväzky spláca riadne a včas, potom túto skutočnosť banka  uvidí v jeho úverovej správe. Banka bude naňho pozerať ako na známeho  a solídneho zákazníka a to sa prejaví v jej ponuke a požiadavkách. Pravdepodobne dostane peniaze bez problémov a rýchlejšie. Je tiež možné, že dostane lepšie podmienky než klient neznámy či „zlý“.
Vo vyspelých krajinách, kde úverové registre fungujú už niekoľko rokov, si ľudia často úmyselne budujú od mladosti svoju úverovú históriu, aby mali prístup k špičkovým bankovým produktom.

10. Môže si dať klient skontrolovať, zmeniť alebo vymazať svoje údaje v registri?
Klient môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa registra, spoločnosť SBCB, o odpis informácií, ktoré sú o ňom v registri uchovávané.
Pokiaľ zistí, že niektorý údaj je chybný, može požiadať SBCB alebo príslušnú banku o opravu informácie.
Po obdržaní žiadosti Klientské centrum ihneď vyrozumie banku, ktorá informáciu do registra poskytla a preverí jej správnosť. Do 30 dní od prevzatia žiadosti zašle klientovi správu o výsledku šetrenia. Pokiaľ tak vo vyššie uvedenom termíne neurobí, má sa za to, že žiadosť bola kladne vybavená.

11. Bude register obsahovať informácie o bankových účtoch klienta?
V Spoločnom registri bankových informácií nebudú v žiadnom prípade informácie o zostatkoch na účtoch.

12. Kde môže klient  zistiť, čo je o ňom uchované  v úverovom registri?
Informácie môže klient získať z odpisu z úverového registra, ktorý mu vystavia pracovníci spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Malý trh 2/A. Základné informácie o možnostiach doručenia tohoto odpisu, môže klient získať na tel. číslach 59207518, 59207519.

13. Pokiaľ bude odmietnutá žiadosť o úver, dozvie sa klient či to bolo z dôvodov informácií vedených o ňom v registri?
Vybavovanie žiadosti rieši každá banka individuálne. Rovnako individuálne je aj zdôvodnenie zamietnutia žiadosti o úver. Zo zákona banka nie je povinná uviesť dôvody, pre  ktoré žiadosť  zamietla. To znamená, že  sa to môžete dozvedieť, ale tiež nemusíte.

14. Pokiaľ klient ručí za úver, objaví sa táto informácia v registri?
V registri sa táto skutočnosť objaví, ale len ako úverového ručiteľa.  Fakticky by sa do úverovej histórie klienta mohla dostať až vo chvíli, keď by skutočný dlžník úver nesplácal a povinnosť splácať dlh by prešla na klienta. Je  potrebné si uvedomiť, že aj ručiteľ môže vstúpiť s bankou do úverového vzťahu.

15. Zobrazí sa v registri aj kontokorentný úver?
Áno. Jedná sa o  záväzkový vzťah medzi klientom a bankou. Preto tieto informácie budú tiež v registri, aby bola úverová správa o klientovi maximálne objektívna.

16. Zvýši sa cena peňazí tým, že banka používa a platí za register?
Banky samozrejme platia za poskytovanie úverových správ z registra. V porovnaní s niektorými metódami preverovania, ktoré banky museli využívať v minulosti, je naopak register pre banku oveľa lacnejším zdrojom informácií pri rozhodovaní o  poskytnutí úveru. Takže je to naopak. Úverová správa môže cenu peňazí pre klienta zlacnieť a naviac významne urýchliť získanie úveru či finančných prostriedkov.

17. Pokiaľ sa prekročí limit na karte, dostane sa táto informácia automaticky do registra?
Áno. Je veľmi dôležité o aký typ karty sa jedná. Pokiaľ je to kreditná karta, informácia o tom je v registri vedená od začiatku úverového vzťahu a nezáleží na tom, či sa limit prekračuje alebo nie.

18. Pokiaľ klient nesplatí jednu alebo dve splátky, prípadne sa oneskorí  so splatením, objaví sa v registri ako neplatič a bude mať problém získať ďalší úver?
Jedno až dvojdenné oneskorenie so zaplatením splátky sa v registri spravidla vôbec neobjaví, pretože užívatelia registra (banky) aktualizujú údaje zo svojich databáz mesačne s niekoľkodňovým posunutím tak, aby boli eliminované transakčné doby prenosu peňazí.
Ak sa klient oneskorí raz alebo dvakrát so splatením pôžičky, ale v ostatných prípadoch je bezproblémový, bude to zrejmé z úverovej správy. Banka teda uvidí, že to bola výnimočná situácia a neznamená to, že je „zlý“ klient, ktorý nemá nárok na pôžičku.

19. Ak súhlas so spracovaním údajov klient neposkytne, znamená to, že nedostane požadovanú službu od banky alebo, že mu zrušia existujúcu?
Nie. V žiadnom prípade Vám banka  nemôže zrušiť existujúcu službu.
Posúdenie konkrétnej žiadosti je vždy otázkou politiky konkrétnej banky. Ak klient súhlasí s poskytnutím informácií, bude zaradený do registra, v opačnom prípad sa môže stať, že finančná inštitúcia z dôvodu nízkej dôveryhodnosti a nedostatočných informácií úver neposkytne. 

20. Kto má prístup k informáciám v registri?
Hlavným užívateľom sú banky, ich zodpovední pracovníci sa k informáciám môžu dostať len v prípade ak klient aktívne žiada o úver či finančné prostriedky a poskytne im súhlas na spracovanie  informácií v registri.
Ďalej sa môžu k správam v registri dostať pracovníci help-desk a klientského centra spoločnosti SBCB, ale tiež len na základe žiadosti klienta o výpis informácií z registra resp., opravu informácií

21. Majú prístup k úverovému registru banky v zahraničí?
Nie. Prístup k registru môžu mať len banky a pobočky zahraničných bánk pôsobiace na Slovensku, ktoré podliehajú slovenským zákonom a bankovému dohľadu NBS.

22. Aké sú bezpečnostné opatrenia, ktoré majú zabrániť úniku osobných údajov z registra?
Jedná sa uzatvorený systém, v ktorom sú všetky komunikujúce servrery aj klienti identifikovaní a autorizovaní pomocou certifikátov vydaných certifikačnou autoritou. Údaje sú prenášané po maximálne zabezpečených súkromných linkách a sú šifrované.
Popri technickom zabezpečení existujú aj organizačné pravidlá a kontroly. Pri každom vstupe  do systému sa automaticky generuje záznam – kto,  kedy  a za akým účelom tak urobil. 

23. Kto zabezpečuje prevádzku Spoločného registra bankových klientských informácií?
Spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. (SBCB). Je  vlastnená 3 zakladajúcimi bankami – Slovenskou sporiteľňou, a.s., Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a Tatra bankou, a.s.
Poskytovaním komplexných služieb pre SBCB je poverená spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.
Spoločnosť CRIF  v Taliansku, vykonáva finálne spracovanie informácií.

24. Nie je nezákonné, že spracovanie údajov prebieha v zahraničí?
V rámci Európskej únie nie je protizákonné spracovanie údajov v zahraničí, ak má rovnaké alebo prísnejšie pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi  ako Slovensko. Taliansko to spĺňa. Spoločnosť CRIF prevádzkuje obdobný systém viac ako 10 rokov  bez jediného úniku informácií.

25. Prečo sa informácie nespracovávajú na Slovensku?
Náklady na vývoj systému tohto druhu  sú veľmi vysoké. Tiež požiadavky na zabezpečenie serverov sú natoľko vysoké, že investície by dosahovali čiastky prevyšujúce možnosti slovenského finančného trhu.  Preto účastníci  projektu považovali za rozumné využívať existujúci systém. Spoločnosť CRIF dodržuje bezpečnostné kritériá, ktoré stanovili banky na Slovensku.

26. Prečo sa nevyužil systém NBS, ktorá prevádzkuje register úverov právnických osôb? Nebolo ho možné modifikovať?
Register úverov NBS je koncipovaný odlišným spôsobom a naviac vznikol za iným účelom ako úverový register fyzických osôb. Centrálna banka musí v rámci bankového dohľadu plniť určité monitorovacie  a kontrolné funkcie, ktoré boli impulzom k vytvoreniu registra. NBS  a pri svojej koncepcii vychádzala zo vzorov iných európskych centrálnych bánk, ktoré sa tiež sústreďujú  len na právnické osoby.