Slovak Banking Credit Bureau

Klientske centrum

Služby klientskeho centra

Výpis zo Spoločného registra bankových informácií

Vyplnenú žiadosť o výpis je potrebné doručiť na našu adresu. Ak sa dostavíte osobne, je nutné preukázať sa dokladom totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).

Doba doručenia a cena je uvedená v cenníku.

Oprava nepresných alebo neaktuálnych údajov v Spoločnom registri bankových informácií

Vyplnenú žiadosť o opravu je potrebné doručiť na našu adresu. Ak sa dostavíte osobne, je nutné preukázať sa dokladom totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).

Po obdržaní žiadosti klientske centrum ihneď vyrozumie banku, ktorá do registra tieto údaje poskytla. Do 30 dní od prevzatia žiadosti zašle klientovi správu o výsledku šetrenia. Pokiaľ tak vo vyššie uvedenom termíne neurobí, má sa za to, že žiadosť bola kladne vybavená.


Kto môže požadovať služby klientskeho centra?

Služby klientskeho centra môže požadovať klient, ktorý je plnoletý a spôsobilý k právnym úkonom. Totožnosť je potrebné preukázať platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Zahraničná fyzická osoba sa preukazuje cestovným pasom alebo dokladom o povolení k pobytu.

Klient sa môže pri podaní žiadosti o výpis nechať zastupovať na základe plnej moci. Zástupca predloží pracovníkom vyplnenú žiadosť o výpis, platnú plnú moc s úradne overeným podpisom a osobný doklad – platný občiansky preukaz alebo cestovný pas. Pokiaľ je plná moc v cudzom jazyku (okrem češtiny), musí byť preložená do slovenčiny úradným prekladateľom a úradne potvrdená.